Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Information Systems Analysis and Design [ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin]

0 nhận xét
Information Systems: the big picture
Information Systems for competitive advantage
Organizational Information Systems
Entreprise-Wide Information Systems
Information Systems Development & Acquisition
Managing the Information Systems Project
Systems Planning 
Determining System Requirements
Structuring System Requirements: Process Modeling
Structuring System Requirements: Conceptual Data Modeling
Object Oriented Analysis and Design
Designing the Human Interface
Systems Implementation and OperationXem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2750

Đăng nhận xét

More →
Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận. Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link

Chọn Xóa